Algemene Voorwaarden

VERSIE 2020.1

 

Artikel 1         Definities

 1. Stralend Presenteren gevestigd te Zwolle, KvK-nummer 67416039, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Trainingsbureau Stralend Presenteren.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een training of traject wordt aangeduid als deelnemer. Deelnemer kan tevens opdrachtgever zijn.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Trainingsbureau Stralend Presenteren zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 5. Diensten (welke in de opdrachtbevestiging/offerte nader worden omschreven):
 6. Doe-het-zelf online training: deelnemer kan deze training aanschaffen in de webshop en binnen 3 maanden zelfstandig doorlopen.
 7. Open inschrijving leertraject Stralend Presenteren: 3 maanden leertraject met open inschrijving.
 8. In-company leertraject Stralend Presenteren: een light versie van het leertraject zoals hierboven beschreven, in company op locatie bij opdrachtgever.
 9. In-company dag(deel) training: een in company training waarvan de inhoud met de opdrachtgever wordt afgestemd.
 10. Dagvoorzitterschap: het leiden van een event en het optreden als gastvrouw.


Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, trainingen en levering van overige diensten en producten door of namens Trainingsbureau Stralend Presenteren, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Trainingsbureau Stralend Presenteren in het kader van de opdracht ingeschakelde derden en zijn mede ten behoeve van deze derden bedongen.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Trainingsbureau Stralend Presenteren heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3         Aanbod

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde digitaal te worden bevestigd.
 • Trainingsbureau Stralend Presenteren kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 1. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.
   

Artikel 4         Tarieven en betalingen      

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de overeengekomen prijs exclusief btw vermeld. De vermelde tarieven zijn inclusief reistijd- en kosten tenzij anders aangegeven.
 3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of training wordt doorlopen. Trainingsbureau Stralend Presenteren komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
 4. Doe-het-zelf online trainingen zijn verkrijgbaar in de webshop. Er wordt pas toegang tot de training verschaft na volledige betaling.
 5. Deelname aan een traject is gegarandeerd wanneer de gehele betaling, of in geval van betaling in termijnen, de eerste termijn is voldaan. Trainingsbureau Stralend Presenteren is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan. Wanneer het In-company leertraject Stralend Presenteren wordt afgenomen zal de volledige factuur worden verzonden na de eerste live bijeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 6. Een in-company dag(deel)training en/of dagvoorzitterschap dient in 1 keer volledig na het voltooien van de werkzaamheden te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 7. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Trainingsbureau Stralend Presenteren heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 8. Indien er sprake is van meerwerk zal dit pas worden uitgevoerd na overleg en goedkeuring van opdrachtgever en in rekening worden gebracht volgens de gebruikelijke tarieven van Trainingsbureau Stralend Presenteren.
 9. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een traject of training eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt de wettelijke rente.
 11. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De wettelijke invorderingskosten worden op tenminste € 150,– gesteld.
 12. Trainingsbureau Stralend Presenteren is gerechtigd de toegang tot een online leeromgeving te ontzeggen indien facturen niet (tijdig) worden voldaan.
 13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Trainingsbureau Stralend Presenteren onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 5         Informatieverstrekking 

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Trainingsbureau Stralend Presenteren.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Trainingsbureau Stralend Presenteren zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Trainingsbureau Stralend Presenteren voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Trainingsbureau Stralend Presenteren niet aansprakelijk.

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Trainingsbureau Stralend Presenteren voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Op haar rust uitsluitend een inspanningsverbintenis. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer en overige factoren.
 2. Doordat enkele diensten van Trainingsbureau Stralend Presenteren online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in geval van een Open inschrijving leertraject Stralend Presenteren door een natuurlijk persoon in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag. Bij een In-company leertraject Stralend Presenteren, In-company dag(deel) training, dan wel overeenkomst tot dagvoorzitterschap, ontvangt opdrachtgever na (een gedeelte van) de werkzaamheden een factuur.
 4. Onder een dagdeel wordt een aangesloten periode van maximaal 4 uur verstaan. In deze periode wordt tevens rekening gehouden met een of meerdere korte pauzes.
 5. Het Open inschrijving leertraject Stralend Presenteren wordt op een vaste datum gegeven die tijdig wordt gecommuniceerd. Het leertraject bestaat uit een combinatie van online content met live bijeenkomsten en tussentijdse sessies.
 6. Het In-company leertraject Stralend Presenteren wordt op locatie gegeven. Er wordt in dit geval geen gebruik gemaakt van de online leeromgeving en losse sessies per deelnemer. Opdrachtgever dient de drie live bijeenkomsten op locatie te faciliteren. De online leeromgeving wordt in dit traject vervangen door een cursusmap.
 7. Voor een In-company dag(deel) training wordt aangeraden met een maximum van 8 deelnemers te werken om het leerrendement zo hoog mogelijk te houden. De inhoud van de training wordt in overleg afgestemd.
 8. In geval van dagvoorzitterschap wordt Trainingsbureau Stralend Presenteren ingehuurd om het evenement van opdrachtgever te leiden. Er zal hiervoor te allen tijde een tarief in rekening worden gebracht inclusief voorbereidingstijd, reistijd en reiskosten.

Artikel 7         Wijziging en annulering

 1. In het geval van overmacht heeft Trainingsbureau Stralend Presenteren de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht in de zin van deze bepaling is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Trainingsbureau Stralend Presenteren maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar.
 2. Het Open inschrijving leertraject Stralend Presenteren en In-company leertraject Stralend Presenteren kennen een loopduur zoals overeengekomen. Bij aanschaf van het traject gaat opdrachtgever ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer deelnemer gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.
 3. In tegenstelling tot hetgeen bepaald in lid 2 van dit artikel, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst tot een In-company leertraject Stralend Presenteren te annuleren met de volgende annuleringsvoorwaarden: annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. Bij annulering binnen 1 kalendermaand voor startdatum is Opdrachtgever verplicht 35% van de geoffreerde kosten te voldoen.
 4. Voor een In-company dag(deel) training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: een training kan tot 4 weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd; bij annulering binnen 4 weken voor de trainingsdatum wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 5. In geval van een overeenkomst tot dagvoorzitterschap worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd: bij annulering tussen 40 en 30 dagen voorafgaand aan het evenement wordt 25% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht; bij annulering tussen 30 en 14 kalenderdagen voor het evenement wordt 50% van het bedrag gefactureerd en annulering binnen 14 dagen resulteert in volledige betaling.
 6. Een losse sessie binnen een traject kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen. In overleg kan een deelnemer een extra sessie bijboeken.
 7. Het is niet mogelijk overige aangeschafte digitale producten, waaronder een Doe-het-zelf online training, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever direct toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 • Trainingsbureau Stralend Presenteren behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Doe-het-zelf online trainingen te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan opdrachtgever worden gecommuniceerd.
 1. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft opdrachtgever slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 8         Overmacht

 1. In geval van overmacht is Trainingsbureau Stralend Presenteren gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Stralend Presenteren redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, wordt geprobeerd de werkzaamheden te verplaatsen of indien nodig een vervanger gezocht. De verplichtingen van Trainingsbureau Presenteren jegens opdrachtgever worden in geval van een overmachtssituatie opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder aanvullende kosten.

Artikel 9         Aansprakelijkheid schade

 1. Trainingsbureau Stralend Presenteren is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of bewust roekeloos is veroorzaakt.
 2. Trainingsbureau Stralend Presenteren is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 4. Trainingsbureau Stralend Presenteren is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van deelnemer gedurende een overeenkomst.
 5. In het geval dat Trainingsbureau Stralend Presenteren een schadevergoeding verschuldigd is voor het veroorzaken van schade die voldoet aan dit artikel bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Trainingsbureau Stralend Presenteren aan opdrachtgever in rekening is gebracht. Voor gevolgschade, daaronder onder meer begrepen gederfde winst, geleden verlies, personeelskosten of bedrijfsstagnatie, is Trainingsbureau Stralend Presenteren nimmer aansprakelijk.
 6. In geval door deelnemer schade wordt toegebracht aan apparatuur is de deelnemer gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Trainingsbureau Stralend Presenteren tegen alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik door Opdrachtgever van de door haar geleverde diensten en content.

Artikel 10       Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Trainingsbureau Stralend Presenteren ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij Trainingsbureau Stralend Presenteren, ook als content of materiaal in uitdrukkelijke opdracht van Opdrachtgever wordt vervaardigd. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Trainingsbureau Stralend Presenteren verleent een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om een Doe-het-zelf online training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 3. Materiaal tijdens een overeenkomst beschikbaar gesteld mag niet zonder schriftelijke toestemming van Trainingsbureau Stralend Presenteren worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van een Doe-het-zelf online training op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Trainingsbureau Stralend Presenteren en het enkel eigen content uit opdrachten bevat. Het is niet toegestaan de grotere delen uit de training gedetailleerd openbaar te maken of screenshots te delen wanneer andere deelnemers betrokken zijn.
 4. Deelnemer is enkel gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een In-company dag(deel) training of losse sessie indien hiervoor uitdrukkelijk en vooraf toestemming voor is verleend. Trainingsbureau Stralend Presenteren is gerechtigd zelf opnames te maken voor commerciële doeleinden. Indien deelnemer niet zichtbaar wil zijn op dit beeldmateriaal dient dit vooraf aangegeven te worden.
 5. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht en enig ander intellectueel eigendomsrecht.
 6. Bij inbreuk komt Trainingsbureau Stralend Presenteren een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 7. Drie kalendermaanden na aankoop van een Doe-het-zelf online training vervalt het recht om in te loggen. De tijdens de looptijd van de training geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Trainingsbureau Stralend Presenteren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer tijdig kennis te nemen van de content en het materiaal, waar hiertoe de mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.
 8. Een deelnemer van een Open inschrijving leertraject Stralend Presenteren behoudt, zo lang betaald is, toegang tot de leeromgeving na afloop van het traject, tenzij de samenwerking is geëindigd als gevolg van een verstoorde relatie. Trainingsbureau Stralend Presenteren is eveneens gerechtigd de toegang tot de content te ontzeggen indien facturen niet (tijdig) worden betaald.

Artikel 11       Communicatie

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Deelnemers kunnen onderling communiceren. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Trainingsbureau Stralend Presenteren. Trainingsbureau Stralend Presenteren staat niet in voor de inhoud van onderlinge communicatie door de deelnemers en is daarvoor ook niet aansprakelijk.
 3. Het staat Trainingsbureau Stralend Presenteren te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan naar het oordeel van Trainingsbureau Stralend Presenteren rechtvaardigt.
  Trainingsbureau Stralend Presenteren behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training of sessie belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname aan de desbetreffende training of sessie of toekomstige trainingen en sessies uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende training of sessie onverlet.

Artikel 12       Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 6 maanden na het ontstaan van de klacht gemotiveerd kenbaar te maken aan Trainingsbureau Stralend Presenteren door een e-mail te sturen naar team@stralendpresenteren o.v.v “klacht”. Als de klacht niet tijdig wordt geuit, vervalt het recht te klagen en vervallen ook alle rechtsmiddelen die het gevolg van een klacht zouden kunnen zijn.
 2. Trainingsbureau Stralend Presenteren streeft ernaar de klacht binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk te behandelen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13       Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen in de eerste plaats trachten een eventueel geschil in onderling overleg te beslechten. Mocht een geschil in onderling overleg niet kunnen worden beslecht, kan het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank die bevoegd is in voor de plaats waar Trainingsbureau Stralend Presenteren is gevestigd.